ఫీడులు:
టపాలు
వ్యాఖ్యలు

‘హాస్య గుళికలు’ అనే వర్గంలోని టపాలు

పూర్తి టపాని చదవండి »

పూర్తి టపాని చదవండి »

పూర్తి టపాని చదవండి »

పూర్తి టపాని చదవండి »

పూర్తి టపాని చదవండి »

 

“తూర్పు రామాయణం”, శ్రీకాకుళం యాసలో రామాయణం పేరడీ చివరి భాగం.

 

ఆర్టిస్టులు:  పులవర్తి సుబ్రహ్మ్ణణం,  బెజవాడ చంద్రకళ

పూర్తి టపాని చదవండి »

ja

 

“తూర్పు రామాయణం”, శ్రీకాకుళం యాసలో రామాయణం పేరడీ నాల్గవ భాగం.

 

ఆర్టిస్టులు:  పులవర్తి సుబ్రహ్మ్ణణం,  బెజవాడ చంద్రకళ

పూర్తి టపాని చదవండి »

 

“తూర్పు రామాయణం”, శ్రీకాకుళం యాసలో రామాయణం పేరడీ మూడవ భాగం.

 

ఆర్టిస్టులు:  పులవర్తి సుబ్రహ్మ్ణణం,  బెజవాడ చంద్రకళ

పూర్తి టపాని చదవండి »

 

 

“తూర్పు రామాయణం”, శ్రీకాకుళం యాసలో రామాయణం పేరడీ రెండవ భాగం.

 

ఆర్టిస్టులు:  పులవర్తి సుబ్రహ్మ్ణణం,  బెజవాడ చంద్రకళ

పూర్తి టపాని చదవండి »

 

1990′s లో రిలీజ్ అయి, సూపర్ హిట్ అయిన మిమిక్రి కాసెట్,  “తూర్పు రామాయణం”,  శ్రీకాకుళం యాసలో రామాయణం పేరడీ. 

ఆర్టిస్టులు:  పులవర్తి సుబ్రహ్మ్ణణం,  బెజవాడ చంద్రకళ

పూర్తి టపాని చదవండి »

పాత టపాలు »

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.